Μελέτες Ηχοβόλησης

Η Diagnosis Multisystems ειδικεύεται σε μελέτες ηχοβόλησης για επαγγελματική χρήση για ξενοδοχεία ή άλλες επιχειρήσεις ειδικευμένες σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Η μελέτη ηχοβόλησης περιλαμβάνει μετρήσεις του παραγόμενου, από την επιχείρηση, θορύβου σε πραγματικό χρόνο, της τάξης των 100 db αλλά και μετρήσεις με υπόβαθρο λευκό και ροζ θόρυβο, της τάξης των 80 db.

Μεθοδολογία

Οι μετρήσεις του θορύβου πραγματοποιούνται με κατάλληλο ενσωματωμένο μετρητή ήχου, ο οποίος συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές “ΕΛΟΤ:1106” και “ISO R-1999”. Το όργανο διαθέτει έναν κατάλληλο αισθητήρα για τη μέτρηση της πίεσης των ηχητικών κυμάτων και ένα βαθμονομημένο κύκλωμα που προσομοιώνει την ευαισθησία της ακοής του ανθρώπου. Η τιμή της ηχητικής πίεσης εκφράζεται σε μPA. Το ανθρώπινο όργανο ακοής είναι ικανό να ανιχνεύει ήχους από 20 έως 100,000,000 μPΑ. Εκτελούνται υπολογισμοί με ένα λογαριθμικό μέγεθος που εκφράζει το επίπεδο ηχητικής πίεσης (SPL) σε ντεσιμπέλ (dB) και ορίζεται από την εξίσωση:

SPL = 10 * log(P / PO)2

όπου:
PO = όριο ακοής (20μPa or 0 dB)
P = μετρούμενη στάθμη ήχου

Μετρήσεις

Η μεθοδολογία μετρήσεων που περιγράφεται στην υπουργική απόφαση Α5 /3010/85 ακολουθήθηκε για τη σωστή και αντικειμενική εκτίμηση των επιπέδων θορύβου. Η μέγιστη στάθμη ήχου Α έξω από την πλησιέστερη νόμιμη ιδιοκτησία καταγράφεται όταν η τυπική πηγή ήχου δημιουργεί έναν ήχο Α της τάξης των 80 db, στο κέντρο του καταστήματος, δεδομένης της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του. Το όργανο με το οποίο πραγματοποιούνται οι μετρήσεις είναι ο μετρητής [AVM2050 ANALOGUE SOUND LEVEL METER] της εταιρείας VELLEMAN, καθώς και οι πηγές λευκού και ροζ θορύβου έχουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

A. Sound Meter (AVM2050 ANALOGUE SOUND LEVEL METER):

B. Πηγή λευκού και ροζ θορύβου (DriveRack PA +):

  • Setup Through Speaker and Amp Selection and Levels
  • Stereo Feedback Elimination with 12 feedback notch filters
  • dbx 120A Sub-Harmonic Syntesizer
  • White and Pink Noise Generator (used with Auto EQ and Auto Level Wizards)
  • Linked Stereo DSP Processing for ease of use
  • 24-bit ADC/24-bit DAC, > 113 dB Dynamic Range
  • Dual 28-band Graphic EQ- Linked or Dual Mono, Stereo Multi-band Parametric EQ
  • Stereo Output Limiters and Output Alignment Delay
  • Front-panel RTA-M XLR input with phantom power

Γ. Πηγή λευκού και ροζ θορύβου η οποία συντέθηκε με το πιστοποιημένο λογισμικό MATLAB και συνδέθηκε με τις ανωτέρω πηγές.