Όραμα

Η Diagnosis Multisystems IKE (DM), αποτελέι ιδιωτική εταιρεία – τεχνικό γραφείο μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, μελετών εξειδικευμένων οργάνων μη επεμβατικού ελέγχου, σχεδίασης εξειδικευμένων λύσεων μετρητικών διατάξεων.

Το αντικείμενο φαίνεται εκτενές αλλά στην πραγματικότητα είναι το αποτέλεσμα της έξυπνης εξειδίκευσης που βασίζεται στη γνώση ανάπτυξης συστημάτων, της διάδοσης κύματος και της επεξεργασίας σήματος. Για παράδειγμα, η μελέτη της απορρόφησης ή ανάκλασης διαφορετικών τύπων ακτινοβολίας από δομές πολλαπλών στρώσεων είναι πανομοιότυπη στην περίπτωση μοντελοποίησης των πολυστρωματικών δομών τοιχώματος ενός κελύφους προκειμένου να υπολογιστούν οι απώλειες θερμότητας και συνεπώς το ενεργειακό αποτύπωμα (Ε/Μ μελέτες, ενεργειακές αναβαθμίσεις), μοντελοποίηση χρωματικών συμβολοσειρών τέχνης για τη μελέτη της απορρόφησης της υπέρυθρης ακτινοβολίας είτε στην περίπτωση μοντελοποίησης μιας πολυστρωματικής δομής δέρματος που περιέχει καρκινικές δομές για να μελετηθεί η αντανάκλαση είτε υπεργηχητικών είτε ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από αυτήν. Αυτή η έξυπνη εξειδίκευση έχει αποδειχθεί στην υλοποίηση των ερευνητικών δράσεων σε συνεργασία με το Ίδρυμα “ΟΡΜΥΛΙΑ”, το οποίο, με βάση αυτή την έξυπνη τεχνογνωσία, έχει οδηγήσει σε σημαντικά οφέλη όπως υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας στη βιομηχανία χρησιμοποιώντας υπερηχητική μικρο – τομογραφία και φασματοσκοπική απεικόνιση χαρτογράφισης, όπως η μελέτη και ο ποιοτικός έλεγχος των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, ο ποιοτικός έλεγχος των βαρίστορ, ο ποιοτικός έλεγχος των βαφών πολλαπλών στρώσεων οδικών σηράγγων. Ταυτόχρονα, η εργασία στον τομέα των ηλεκτρολόγων μηχανικών σε ηλεκτρομηχανολογικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης μεγάλων κτηρίων επέτρεψε την εφαρμογή τεχνικών ελέγχου ποιότητας με μη καταστροφικές δοκιμές σε δομικά υλικά. Τέλος, ο ιδρυτής έχει αποκτήσει διπλώματα ευρεσιτεχνίας με τις τελευταίες τεχνικές υπερήχων και υπέρυθρων σημάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη πολυστρωματικών δομών. Μία περίπτωση που αναφέρεται στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αφορά στη διάγνωση μελανώματος. Ένα μεγάλο μέρος του έργου αφορά στη στοχοθετημένη και κατάλληλα προσαρμοσμένη ανάπτυξη αυτού του διπλώματος ευρεσιτεχνίας για μη καταστρεπτική δοκιμή αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς από ένα κατανεμημένο σύστημα σε ένα ενιαίο και εμπορικά εκμεταλλεύσιμο. Ο ιδρυτής έχει αναπτύξει επαρκή αριθμό μελετών για να έχει μελετητικό πτυχίο, τάξης “Γ” (ανώτερο ατομικό). Στο παρελθόν, έχει πραγματοποιήσει ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα σε συνεργασία με το Ίδρυμα “ΟΡΜΥΛΙΑ”, με προϋπολογισμό της τάξης των 13 εκατομμυρίων € και έργα προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων € έργων ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και εγκαταστάσεων.

Ο ιδρυτής της DM είναι επίσης υπεύθυνος για τον ποιοτικό έλεγχο, σύμφωνα με το πρότυπο ISO:17025 για εργαστηριακές μετρήσεις που ισχύουν για όλα τα υλικά που επιτρέπου τη διάδοση υπερηχητικών κυμάτων υψηλών συχνοτήτων σε αυτά και σε όλα τα υλικά που απορροφούν ενέργεια UV μέχρι την υπέρυθρη περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος:

  • Μέτρηση του πάχους και της ακουστικής ταχύτητας των υλικών σύμφωνα με το ΕΝ 14127 (Μη καταστρεπτική δοκιμή – Μετρηση πάχους υπερήχων)
  • Συντελεστής φασματικής αντανάκλασης σε τρόπο διάχυτης ανάκλασης από την υπεριώδη έως τη μέση υπέρυθρη περιοχή του φάσματος (200nm -5000nm) σύμφωνα με την ASTM E-903-96, ASTM E-903-12 (Πρότυπη μέθοδος δοκιμής για Τη μέτρηση του συντελεστή ανάκλασης, απορρόφησης, αντανακλαστικότητας και εκπομπή ςυλικών με χρήση σφαιρών ολοκλήρωσης). Είναι πιστοποιημένος μηχανικός για τη μελέτη και επιθεώρηση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων σύμφωνα με το EN15217.